Designová studie závodní pramice vznikla jako semestrální práce na Fakultě umění a designu (UJEP). Návrh vychází ze stávajícího modelu skautské pramice P550 vytvořeného Ing. Otokarem Randákem. Tento typ plavidel má za sebou již 70-letou historii a je využíván pro výcvik či závody skautské mládeže. Vše vyústilo ve spolupráci s Hlavním kapitanátem vodních skautů. Společně jsme připravili 3D model a dokumentaci současné P550 a dále pracujeme na vývoji nové generace těchto plavidel.

Semestrální práce (FUD UJEP), 2007
Ocenění: „Dobrý studentský design 2008“
www.vodni.skauting.cz

Na základě designové studie začala spolupráce s vodními skauty.
Cílem je technicky zdokumentovat stávající lodě P550 a připravit koncept nové generace plavidel. Je to práce pro radost, bez honoráře.

Stávající trup P550 byl nasnímán 3D skenerem (SolidVision, s.r.o.), vzniklý polygonový model posloužil jako podklad pro vytvoření geometricky přesného modelu.

3d model a výkresy poslouží skautským oddílům při stavbě a úpravách stávající lodi P550.
Na základě vnitřní diskuse vodních skautů a připomínek k současné konstrukci společně pracujeme na nové generaci těchto plavidel.